Tài liệu

Đề thi

Tài liệu

Đề thi

Tài liệu

Đề thi

Tài liệu

Đề thi

Tài liệu

Đề thi

Tài liệu

Đề thi

Tài liệu

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU

Ngày đăng: 04/09/2019

CAN Khả năng có thể làm gì. Ex: I can swim. Xin phép (không trang trọng) Ex: Can I borrow your pen, please? Đề nghị điều gì. Ex: Can you me my pen? Khả năng có thể xảy ra. Ex: It can get very cold at night. Đề nghị được giúp ai đó. Ex: Can …

Đề thi

Đề thi

Tài liệu

Đề thi

Tài liệu

Đề thi

phone zalo