KHỐI Lớp mới Thứ Thời gian TÊN GIÁO VIÊN Khối 2 Toán 2TE3 Thứ 3 18h00-20h00 An Thùy Dương Tiếng Việt 2TVE3 CN 14h00-16h00 Nguyễn Thu Hà 97 Tiếng Anh 2TAE3 Thứ 5 18h00-20h00 GV Khối 3 Toán 3TE3 Thứ 4 18h00-20h00 An Thùy Dương Tiếng Việt 3TVE3 CN 16h00-18h00 Nguyễn Thu Hà 97 Tiếng …

KHỐI Lớp mới Thứ Thời gian TÊN GIÁO VIÊN
Khối 2


Toán 2TE3 Thứ 3 18h00-20h00 An Thùy Dương
Tiếng Việt 2TVE3 CN 14h00-16h00 Nguyễn Thu Hà 97
Tiếng Anh 2TAE3 Thứ 5 18h00-20h00 GV
Khối 3 Toán 3TE3 Thứ 4 18h00-20h00 An Thùy Dương
Tiếng Việt 3TVE3 CN 16h00-18h00 Nguyễn Thu Hà 97
Tiếng Anh 3TAE3 Thứ 3 18h00-20h00 GV
Toán Tiếng Anh 3TTA3 CN 08h30-10h30 Nguyễn Phương Thảo
Khối 4 Toán 4TE2 CN 14h00-16h00 An Thùy Dương
Toán 4TE3 Thứ 7 14h00-16h00 Nguyễn Thị Kim Quy
Tiếng Việt 4TVE3 Thứ 6 18h00-20h00

Nguyễn Thu Hà 97

Hoàng Thị Trang

Tiếng Anh 4TAE3 Thứ 7 14h00-16h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Khối 5 Toán 5TE3 Thứ 7 14h00-15h30 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Thứ 4 19h30-21h00 Phan Hải Lý (Đại)
Tiếng Việt 5TVE2 Thứ 2 18h00-20h00

Vũ Thị Lan Anh

Hoàng Thị Trang

Tiếng Việt 5TVE3 Thứ 6 18h00-20h00 Nguyễn Thị Thu Hà
Tiếng Anh 5TAE3 Thứ 7 16h00-18h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Toán TA 5TTA3 CN 14h00-16h00

Đỗ Viết Tuân

Phan Thị Anh Thư

Nguyễn Phương Thảo

Khối 6 Toán 6TE3 (Hình) Thứ 4 18h00-19h30 Phan Hải Lý
Toán 6TE3 (Đại) Thứ 5 18h00-19h30
Vật lý 6LE2 Thứ 7 14h00-16h00 Lương Minh Tuấn
Vật lý 6LE3 Thứ 3 18h00-19h30 Nguyễn Thu Trang
Tiếng Anh 6TAE3 CN 14h00-16h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Ngữ Văn 6VE3 CN 08h00-10h00 Nguyễn Thu Hà 97
Khối 7 Toán 7TE3 CN 16h00-17h30 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Thứ 5 19h30-21h00 Phan Hải Lý (Đại)
Vât Lý 7LE3 Thứ 7 16h00-18h00 Lương Minh Tuấn
Hóa Học 7HE3 Thứ 2 18h00-19h30 Nguyễn Thị Phượng
Tiếng Anh 7TAE3 Thứ 7 16h00-18h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Khối 8 Toán 8TE3  Thứ 6 19h45-21h15 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Thứ 4 18h00-19h45 Phan Thị Vi (Đại)
Tiếng Anh 8TAE3 Thứ 7 14h00-16h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Vật Lý 8LE3 Thứ 3 19h30-21h00 Nguyễn Thu Trang
Hóa học 8HE3 Thứ 3 18h00-20h00 Đặng Thanh Thảo
Khối 9 Toán 9TE3 Thứ 6 18h00-19h45 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Thứ 4 19h45-21h15 Phan Thị Vi (Đại)
Toán chuyên 9TCH3 Thứ 7 15h30-17h30 Đỗ Viết Tuân
Ngữ Văn 9VE3 CN 09h30-11h30 Nguyễn Thị Thu Hà
Tiếng Anh 9TAE3 Thứ 7 16h00-18h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Hóa học 9HE3 Thứ 2 18h00-20h00 Đặng Thanh Thảo
Vật lý 9LE3 Thứ 4 18h00-20h00 Lương Minh Tuấn
Khối 10 Toán 10TE3 Thứ 3 18h00-19h30 Trần Thị Thủy (Đại)
CN 17h30-19h00 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Vât Lý 10LE3 Thứ 6 18h00-19h45 Nguyễn Thu Trang
Tiếng Anh 10TAE3 Thứ 2 18h00-20h00 Nguyễn Hà Thu
Ngữ Văn 10VE3 Thứ 7 14h00-16h00 Nguyễn Thị Thu Hà
Hóa học 10HE3 CN 17h30-19h30 Hoàng Thị Tuyết
Khối 11 Toán 11TE3 Thứ 3 19h30-21h00 La Văn Thịnh (Đại)
CN 14h00-15h30 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Vât Lý 11LE3 Thứ 5 18h00-20h00 Lương Minh Tuấn
Tiếng Anh11TAE3 Thứ 4 18h00-20h00 Nguyễn Hà Thu
Ngữ Văn 11VE3 CN 16h00-18h00 Nguyễn Thị Thu Hà
Hóa học 11HE3 CN 19h30-21h00 Hoàng Thị Tuyết
Khối 12 Toán 12TE3 Thứ 4 18h00-20h00 Nguyễn Thanh Duy (Đại)
CN 9h30-11h30 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Vật lý 12LE3 Thứ 6 19h45-21h30 Nguyễn Thu Trang
Tiếng Anh 12TAE3 Thứ 2 18h00-20h00 Nguyễn Hà Thu
Ngữ Văn 12VE3 CN 08h00-09h30 Nguyễn Thị Thu Hà
Hóa học 12HE3 Thứ 7 17h30-19h00 Hoàng Thị Tuyết

 

phone zalo