TIẾNG ANH 11 – GERUNDS & INFINITIVES

Upload: 21 Tháng Mười Một, 2019

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU

Upload: 4 Tháng Chín, 2019

CAN Khả năng có thể làm gì. Ex: I can swim. Xin phép (không trang trọng) Ex: Can I borrow your pen, please? Đề nghị điều gì. Ex: Can you me my pen? Khả năng có thể xảy ra. Ex: It can get very cold at night. Đề nghị được giúp ai đó. Ex: Can …

phone zalo